Afvalinzamelaars

Afvalinzamelaars

In 2017 is STORL gestart met de mogelijkheid voor inzamelingsacties om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen. De tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld voor inzamelingsacties die door een LTO-organisatie, CDG-gecertificeerde distributeur, provincie of waterschap samen met een afvalinzamelaar worden georganiseerd. Boeren, tuinders en loonwerkers brengen zelf hun gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd Klein Gevaarlijk Afval naar een inzamelpunt.
 
De STORL stelt wel een aantal voorwaarden aan het uitkeren van de vergoeding. Zo zal de STORL steekproefsgewijs controleren of de inzamelingsacties voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Indien blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden, kan het STORL-bestuur een korting opleggen. Een voorwaarde is dat er tijdens de inzameling permanent toezicht is en dat alles in het werk wordt gesteld om te realiseren dat uitsluitend gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd Klein Gevaarlijk Afval wordt ingenomen, afgevoerd en verwerkt.

Zowel een vertegenwoordiger namens de LTO-organisatie of CDG-gecertificeerde distributeur, als een vertegenwoordiger namens de afvalinzamelaar ondertekenen het aanvraagformulier. De tegemoetkoming in de kosten (verlaagd als niet aan de voorwaarden is voldaan) zal worden overgemaakt naar de organisatie die staat vermeld onder samenwerkingspartner I op het aanvraagformulier.

De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor de start van de inzameling te zijn ingediend bij de STORL. Binnen vier weken nadat de aanvraag is ingediend, worden de contactpersonen van de beide samenwerkingspartners op de hoogte gebracht of de inzamelingsactie in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten.

 

Het aanvraagformulier en het reglement voor een STORL-inzamelingsactie kunt u hier downloaden.