Distributeurs / landbouworganisaties

Distribiteurs / landbouworganisaties

Met ingang van 2017 biedt STORL de mogelijkheid om in het kader van inzamelingsacties een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen. De tegemoetkoming is beschikbaar voor inzamelingsacties die door een LTO-organisatie, CDG-gecertificeerde distributeur, provincie of waterschap samen met een afvalinzamelaar worden georganiseerd. Boeren, tuinders en loonwerkers brengen zelf hun gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd Klein Gevaarlijk Afval naar een inzamelpunt.
 
De STORL stelt een aantal randvoorwaarden voor het beschikbaar stellen van de tegemoetkoming in de kosten en doet hier momenteel nog ervaring mee op. STORL controleert steekproefsgewijs of de inzamelingsacties voldoen aan de voorwaarden. Indien dit het geval blijkt, kan het STORL-bestuur een korting opleggen. Eén van de voorwaarden is dat er tijdens de inzameling permanent toezicht is en dat alles in het werk wordt gesteld om te realiseren dat uitsluitend gewasbeschermingsmiddelen-gerelateerd Klein Gevaarlijk Afval wordt ingenomen, afgevoerd en verwerkt. Zowel een vertegenwoordiger namens de LTO-organisatie of CDG-gecertificeerde distributeur, als een vertegenwoordiger namens de afvalinzamelaar ondertekenen het aanvraagformulier. De tegemoetkoming in de kosten (verlaagd als niet aan de voorwaarden is voldaan) zal worden overgemaakt naar de organisatie die staat vermeld onder samenwerkingspartner I op het aanvraagformulier.

De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor de start van de inzameling te zijn ingediend bij de STORL. Binnen vier weken nadat de aanvraag is ingediend, worden de contactpersonen van de beide samenwerkingspartners op de hoogte gebracht of de inzamelingsactie in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten.

Het aanvraagformulier en het reglement voor een STORL-inzamelingsactie kunt u hier downloaden.