Over STORL

Over STORL

De Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) heeft het doel de opruiming van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen. De STORL stelt daarom een vergoeding beschikbaar aan gemeenten en andere samenwerkingsverbanden die lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen innemen. Daarnaast geeft de STORL voorlichting over het afvoeren van lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen.

Convenant
De STORL is voortgekomen uit de afspraken die eind 1988 zijn gemaakt in het kader van het Convenant inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit convenant is ondertekend door de overheid (de toenmalige ministeries van IenM en EZ en de ministeries van SZW en VWS) en het bedrijfsleven (toelatinghouders/fabrikanten, distributeurs en het landbouwbedrijfsleven). Klik hier om het convenant te lezen.

Wettelijke verplichting
Op basis van artikel 8.13 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Reiniging van verpakkingen) is het een gebruiker verboden een lege verpakking van een gewasbeschermingsmiddel voorhanden te hebben die meer dan 0,01% van het gewicht bevat van het oorspronkelijk in de ongeopende verpakking aanwezige gewasbeschermingsmiddel. Op basis van hetzelfde artikel moet een gebruiker direct na het leegmaken van de verpakking deze reinigen met hiervoor geschikte reinigingsapparatuur.

Bedrijfsafval of Klein Gevaarlijk Afval?
Verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen moeten worden afgevoerd als bedrijfsafval of als Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Verreweg de meeste verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland zijn voorzien van het STORL-logo en moeten worden afgevoerd als bedrijfsafval (nadat deze goed zijn leeggemaakt en/of schoongespoeld). Een boer, tuinder en loonwerker dient er zelf voor te zorgen dat de verpakkingen met het STORL-logo Bedrijfsafval met het overige bedrijfsafval wordt afgevoerd. Circa 50 gewasbeschermingsmiddelen moeten als Klein Gevaarlijk Afval worden afgevoerd. Deze verpakkingen en de restanten kunnen worden ingeleverd bij de gemeenten met een KCA-depot of bij afvalinzamelaars. Ongeopende verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen boeren en tuinders terugbrengen naar de distributeur.

STORL-logo's en verwijderingszinnen
Toelatinghouders die het convenant onderschrijven en zijn aangesloten bij de STORL mogen de onderstaande STORL-logo's op hun verpakkingen opnemen. Op basis van de logo's kan worden herkend of een verpakking moet worden afgevoerd als bedrijfsafval of als Klein Gevaarlijk Afval. Het gaat hier om de geregistreerde beeldmerken van de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen en deze mogen alleen worden gevoerd door fabrikanten en toelatinghouders die bij de STORL zijn aangesloten. Naast het STORL-logo is ook altijd een “verwijderingszin” op het etiket opnomen, die uitlegt of de verpakkingen moet worden gespoeld of alleen moet zijn geleegd voordat deze wordt afgevoerd.

STORL-JPG-Bedrijfsafval_opwit_JPEG-(2).jpg
 
Bedrijfsafval
Als op de verpakking het STORL-logo Bedrijfsafval staat, staat ook één van de volgende verwijderingszinnen op het etiket:
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd. 
STORL-JPG-KGA_opwit-(2).jpg
 
Klein Gevaarlijk Afval
Als op de verpakking het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval staat, staat ook één van de volgende verwijderingszinnen op het etiket:
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
  • Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschrevenSTORL Vergoeding
Gemeenten kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de STORL voor het innemen van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval en voor innemen van restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers. Na goed leeggemaakt te zijn of te zijn gespoeld moeten de verpakkingen van deze middelen worden afgevoerd als Klein Gevaarlijk Afval. Dat geldt ook voor restanten van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer worden gebruikt of niet meer mogen worden gebruikt. Sinds 2017 stelde de STORL ook een vergoeding beschikbaar voor inzamelingsacties die door een LTO-organisatie, CDG-gecertificeerde distributeur, provincie of waterschap werden opgezet in samenwerking met een afvalinzamelaar. Deze vergoedingsmogelijkheid voor inzamelingsprojecten is vervallen met ingang van 1 januari 2022. De STORL werkt aan een nieuwe regeling voor de inzameling van restanten én verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.